The Librarian: Return to King Solomon’s Mines (2006) ล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลก


+1 Likes (0)

The Librarian: Return to King Solomon’s Mines (2006) ล่าขุมทรัพย์สุดขอบโลก

สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายใต้หอสมุดแห่งชาติ? ความลับอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติจากคลื่นลูกใหม่ Pandora Box ปริศนาและสิ่งประดิษฐ์จากอารยธรรมต่างๆ ทั้งสองเป็นที่รู้จักและไม่รู้จัก รวมทั้งเรื่องเล่าและเรื่องราว ทุกคนได้รับการปกป้องจากพลังชั่วร้ายที่จะใช้ค่านิยมเหล่านี้ เพื่อนำไปสู่แผนไม่ดีสำหรับโลก มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถเก็บสมบัติเหล่านี้ให้ปลอดภัย Flynn Carson หรือที่เรียกว่าบรรณารักษ์ห้องสมุดบรรณารักษ์บรรณารักษ์ที่ดีที่สุด (Noah Wiley)

 

 


Popular Videos


Comments