Rest Stop (2006) : ไฮเวย์มรณะ


+1 Likes (0)

Rest Stop (2006) : ไฮเวย์มรณะ

Jesse (Joey Mendicino) และ Nicole (Jeremy Alexander) เป็นคนรักหนุ่ม พวกเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยัง Los Angeles และใช้ตัวย่อในการหยุดถนนสายเก่า จากนั้นนิโคลก็แยกเข้าห้องน้ำและพบว่าเจสซีหายตัวไป และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความน่ากลัวที่เขาต้องเผชิญบนเส้นทางเดิมนี้

 

 


Popular Videos


Comments