Predator (1987) : คนไม่ใช่คน


+1 Likes (0)

Predator (1987) : คนไม่ใช่คน

ดัตช์ (Arnold Schwarzenegger) และทีมของเขา เมื่อพวกเขาไปช่วยตัวประกันตัวประกัน เขาต้องการคีมกับนักล่าต่างชาติ ป่าฝนที่มีความยาวปานกลางในอเมริกากลาง

 

 


Popular Videos


Comments