Phone Booth (2002) : วิกฤตโทรศัพท์สะท้านเมือง


+1 Likes (0)

Phone Booth (2002) : วิกฤตโทรศัพท์สะท้านเมือง

ปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งยิงจากระดับไหล่มีลำกล้องยาววนเกลียวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปิกระสุนและจึงมีความถูกต้องมากขึ้นในระยะทางยาว

 

 


Popular Videos


Comments