The Dark Tower (2017): หอคอยทมิฬ


+1 Likes (0)

The Dark Tower (2017): หอคอยทมิฬ

Gunslinger เป็นฮีโร่ของเรื่องราวประมาณ 200 ปีเพื่อหาหอคอยที่มีประตูหลายขนาดและ Murcio Walter (Matthew) พวกเขามาจากทั่วโลกและต้องจับเด็กที่ชื่อ Jake Chamberlain (Tom Taylor) ที่มี ความสามารถในการ “ส่องแสง” ทั้งโรลันด์และชายผิวดำโรลันด์ต้องการที่จะใช้มันเพื่อปกป้องหอคอยเพื่อเดินทางข้ามมิติ แต่ชายผิวดำต้องการจะทำลายหอคอย

 

 


Popular Videos


Comments