James Bond 007 Casino Royale (2006) : เจมส์ บอนด์ 007 พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระห่ำโลก


+1 Likes (0)

James Bond 007 Casino Royale (2006) : เจมส์ บอนด์ 007 พยัคฆ์ร้ายเดิมพันระห่ำโลก

หลังจากได้รับ ID 007 ภารกิจแรกที่เกี่ยวข้องกับการตายของ James Bond (Daniel Craig) ถูกส่งไปยังภารกิจ Royal Casino สอดแนมและล้างกลุ่มผู้ก่อการร้ายรายใหญ่ ๆ พันธบัตรของเล Chiffre (มิตเชลล์มิตเชลล์) ผู้นำกลุ่มผู้ก่อการร้ายใหญ่ที่สุดในโลกผู้ซึ่งล้มล้างพวก Le Chiffre และล้างบางฉากของผู้ก่อการร้าย ดังนั้นเขาจึงต้องไล่คนกล้า และเดิมพันชีวิต

 

 


Popular Videos


Comments